Aydınlatma Beyanı

Kron Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 • Çalışanlara ait kimlik, iletişim, özlük bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, finansal bilgiler,

çalışanların istihdamının sevk ve idaresi, bu kapsamda sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizin ifası, Şirketimizin ticari/idari operasyonlarının yürütülmesi,

 • Çalışan adaylarına ait kimlik, iletişim bilgileri ve mesleki deneyim bilgileri, iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ve tedarikçilerimize ait kimlik, iletişim bilgileri ve finansal bilgiler, Şirketimiz ile müşteri veya tedarikçi arasında bir sözleşmesel ilişkinin kurulması ve ifa edilmesi ve gerektiğinde kanuni yükümlülüklerimizin ifası, Şirketimizin ticari/idari operasyonlarının yürütülmesi,
 • Müşteri, potansiyel müşteri, tedarikçi veya üçüncü kişilere ait ses verileri, Şirketimiz ile yapılan telefon görüşmelerinin hizmet kalitesi amacıyla kayıt altına alınması,
 • Müşteri ve potansiyel müşterilere ait iletişim bilgileri ise, Şirketimize ait ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla ticari elektronik ileti gönderimi için işlenecektir. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla aşağıdaki üçüncü taraflara aktarılabilir:

 • Çalışanlara ait veriler istihdamın sevk ve idaresi ve Şirketimizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilir;
 • Müşteri ve tedarikçilerimize ait veriler, aramızdaki sözleşmenin ifası ve Şirketimizin kanuni yükümlülüklerini ifa etmesi için gerekli olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilir;
 • Müşteri ve potansiyel müşterilere ait veriler, Şirketimize ait ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla ticari elektronik ileti gönderimi amaçları ile üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara aktarılabilir;
 • Yukarıdakilere ek olarak, kişisel verileri Şirketimizin yurt içinde ve/veya yurtdışında bulunan serverlara/programlara/cloudda saklanabilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki sebeplere istinaden toplanmakta ve işlenmektedir:

 • Kanuni yükümlülüklerimizin ifası için işlenen veriler, kanunlarda öngörülme sebebine istinaden;
 • Şirketimiz ile aranızda bir sözleşmenin kurulması, bu kapsamda gereken müzakerelerin yapılması ve bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin ifası için işlenen veriler, bir sözleşmenin ifası için veri işlemenin gerekli olması için veri işlemenin gerekli olması sebebine istinaden;
 • Şirket operasyonlarının yürütülmesi amacıyla işlenen veriler, veri sorumlusunun meşru menfaati sebebine istinaden işlenmektedir;
 • Çalışanlara ait özel nitelikli kişisel veriler, veri sahiplerinin açık rızalarına istinaden işlenmektedir;
 • Ticari elektronik ileti gönderimi için işlenen kişisel veriler, veri sahiplerinin açık rızalarına istinaden işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, telefon görüşmeleri gibi sözlü mecralar, sözleşme vb. yazılı mecralar ya da e-mail vb. elektronik mecralarda yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda edinilir.

Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Eğer başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 
talep etme haklarına sahiptir.

Haklarınızı kullanmak için, İ.T.Ü. Ayazağa Kampüsü, Koru Yolu, ARI 3 Binası, Teknokent, No:B401 Istanbul 34467 adresine bildirimde bulunarak veya info@kron.com.tr adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.