Genel Kurul Bilgileri

Istanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü: 547587

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN,

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2019 günü saat 11:00’de, 2018 yılı hesaplarını ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, “İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 4 No’lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul” adresinde yapılacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şiketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibraz etmesine gerek bulunmamaktadır. Bahis konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin internet sitesinden veya Şirket merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri halinde, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2018 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, Bağımsız Denetçi, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Teklifi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca ilanı gerekli diğer bilgi ve hususlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

 

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU 

Lütfi YENEL

 

Şirket Adresi: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Koru Yolu Arı 3 Binası Teknokent B401 Maslak Sarıyer-İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/547587 

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN 25.04.2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 1. Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi;

 

 1. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi;

 

 1. 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun, ve bağımsız denetim kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve 2018 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ile Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun ve 2018 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi ve tasdiki;

 

 1. Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun ayrı ayrı ibra edilmeleri;

 

 1. Yönetim Kurulu’nun, 2018 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

 

 1. Şirketimizin mevcut 15.000.000,00 (on beş milyon) Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000,00 (yüz elli milyon) Türk Lirası’na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2019 yılından itibaren beş yıllık süre için (2019-2023 yıllarında) geçerli olması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınmış olan izinler doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavan artırımı ve Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin ekte yer alan tadil metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesi hususlarının Genel Kurulun onayına sunulması,

 

 1. Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin “Kâr Dağıtım Politikası”nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması;

 

 1. Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası”nın belirlenmesi ve yıl içinde yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;

 

 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;

 

 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komitesi’nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kuruluna sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi;

 

 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi;

 

 1. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

 

 1. 2018 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,

 

 1. Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.

 

* * *

VEKALETNAME

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Başkanlığına,

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin 25.04.2019 günü, saat 11:00’de “İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 4 No’lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul” adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………………………..’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 1. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

 1. a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. 

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi
1.      
2.      
3.      

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

 1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
 2. a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 4. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

 1. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
 2. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
 3. a) Tertip ve serisi:*
 4. b) Numarası/Grubu:**
 5. c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

 1. d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 2. e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 1. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.