Politikalar

 

AMAÇ
Bilgilendirme politikasında amaç, şirket stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Kron’a ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Kron, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

SORUMLULAR
Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılmasından Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur.

YATIRIMCILARLA İLETİŞİMDE KULLANILAN ARAÇLAR
Yöntem ve Araçlar
SPK ve İMKB Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kron,  kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:
– İMKB’ye iletilen özel durum açıklamaları
– İMKB’ye iletilen finansal raporlar
– Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
– Kurumsal internet sitesi (www.kron.com.tr)
– Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
– Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
– Türkiye Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular

ÖZEL DURUMLARIN AÇIKLANMASI İLE İLGİLİ POLİTİKALAR

Sorumluluk
Kron, özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden, Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur.

İdari Sorumluluğu Olanlar Listesi

Kron, idari sorumluluğu bulunanlar listesinde Kron   yöneticileri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Kron ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen kişiler yer alır.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip Kron çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan BİST’de açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.